Artikel 1

De gekozen bestuursleden verbinden zich, bij voorkeur in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO en de aantekening verbandleer bezitten, in alle hun voorkomende gevallen eerste hulp te verlenen, geheel overeenkomstig hun op de cursussen gegeven.

Artikel 2

Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot en met 31 december. Zij die als lid wensen toe te treden, kunnen zich te allen tijde schriftelijk bij het bestuur aanmelden, mits in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO en de aantekening verbandleer. Zij die toe wensen te treden en geen aantekening verbandleer bezitten, verplichten zich deze bij de vereniging te halen middels een toets, binnen een door de vereniging vastgestelde termijn. De leden verbinden zich stilzwijgend telkens voor een jaar als lid van de vereniging. Bij toetreding in de periode van 01 januari tot en met 31 mei wordt het volledige contributiebedrag betaald Bij toetreding in de periode van 01 juni tot en met 31 oktober wordt de helft van het contributiebedrag betaald. Bij toetreding in de periode van 01 november tot en met 31 december wordt éénmalig inschrijfgeld berekend. Degene die na de opleiding voor het eenheidsdiploma EHBO bij de vereniging besluit lid te worden in hetzelfde jaar als de opleiding gevolgd is, betaalt voor dit jaar alleen een door het bestuur te bepalen bedrag aan inschrijfgeld en het opvolgende jaar de jaarlijkse contributie. De jaarlijkse contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan aan het adres van de secretaris. Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie plaatsvinden van de reeds gedane betalingen. 

Artikel 3

Ereleden betalen geen contributie. Zij zijn echter wel verplicht om de herhalingslessen bij te wonen. Dit om hun kennis op niveau te houden.

Artikel 4

In geval van beroep op het besluit tot opzegging of ontzetting kan het betrokken lid zich door een of twee personen in de algemene ledenvergadering laten vertegenwoordigen, uitsluitend ter bepleiting van herroeping van het besluit tot opzegging of ontzetting.

Artikel 5

Voor elke vacature maakt het bestuur een aanbeveling. De leden hebben het recht deze aanbeveling uit te breiden door het schriftelijk opgeven van namen en wel minimaal 7 dagen voor de aanvang van de te houden ledenvergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de behandeling en afhandeling van alle lopende zaken ter behartiging van de belangen van de vereniging, alsmede voor de algehele leiding. Zij legt daarvoor verantwoording af aan het gehele bestuur.

Artikel 6

leder jaar treedt volgens rooster een der leden van het dagelijks bestuur af. Elk gekozen lid treedt voor minimaal 3 jaar aan als bestuurslid. Tussentijds opzeggen kan door middel van een mededeling op een bestuursvergadering, met dien verstande dat het aftredend bestuurslid het bestuur ruimschoots de gelegenheid geeft om een ander lid te zoeken en in te werken. 

Artikel 7

De voorzitter bereidt de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen, zowel de vergaderingen van het dagelijks bestuur als de bestuursvergaderingen en de algemene jaarvergadering. De voorzitter zorgt voor de PR van de vereniging. De voorzitter is de vertegenwoordiger van de vereniging op officiële bijeenkomsten en dient zich als zodanig te gedragen.

Artikel 8

De secretaris voert de correspondentie. Hij houdt een bestand bij van alle inkomende en uitgaande stukken. Hij bewaart deze stukken overzichtelijk en deze zijn voor ieder bestuurslid op aanvraag beschikbaar. De secretaris maakt notulen van iedere vergadering en presenteert deze op de eerstkomende vergadering ter goedkeuring. Verder is hij belast met het maken van het jaarverslag, het uitschrijven van de agenda's en uitnodigingen voor vergaderingen. Verder zal de secretaris alle werkzaamheden verrichten die voor zover in zijn vermogen liggen en in het belang zijn van de vereniging.

Artikel 9

De penningmeester beheert de financiën, verzorgt de acceptgirokaarten voor alle voorkomende betalingshandelingen die in het belang van de vereniging zijn (bijv. contributie, donaties). Hij doet verder alle administratieve handelingen en afhandelingen die een goed financieel en administratief beleid waarborgen. Hij maakt voor elke bestuursvergadering een financieel verslag van de afgelopen maanden. Hij maakt aan het begin van het jaar een financieel verslag van het afgelopen jaar en presenteert dit op de jaarlijkse ledenvergadering. De door hem te betalen rekeningen moeten voor akkoord zijn geparafeerd door een door het bestuur aangewezen bestuurslid (in de regel is dit de secretaris in verband met de binnen te komen rekeningen). Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, legt hij een volledige financiële en administratieve verantwoording af aan het gehele bestuur waarna hij, na het akkoord bevinden, schriftelijk decharge ontvangt. Verder zal de penningmeester alle werkzaamheden verrichten die voor zover in zijn vermogen liggen en in het belang van de vereniging zijn. 

Artikel 10

De overige bestuursleden zullen de taken die zij op zich hebben genomen zo goed mogelijk uitvoeren en daarvan op de bestuursvergaderingen verslag doen. Verder zullen zij alle werkzaamheden verrichten die voor zover in hun vermogen liggen en in het belang van de vereniging zijn.

Artikel 11

In een commissie zit ten minste één lid van het bestuur. Een uitzondering hierop vormt de kascontrolecommissie. De taakomschrijving wordt nader door het bestuur geregeld. De commissies zijn voor hun beleid steeds verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur, behoudens anders bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12

De kascontrolecommissie wordt jaarlijks door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering. Voor de kascontrolecommissie wordt eveneens een reserve benoemd die voor het volgend jaar als vast kascontrolecommissielid kan worden benoemd. Indien de kascontrolecommissie aanwijzingen en termen aanwezig vindt om de penningmeester wegens zijn beheer decharge te verlenen, adviseert zij de algemene ledenvergadering een desbetreffend voorstel te doen.

Artikel 13

Ieder lid ontvangt bij toetreding, op aanvraag, een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. Wanneer wijzigingen worden aangebracht, wordt aan alle leden, op aanvraag, een nieuw exemplaar uitgereikt.

Artikel 14

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens de goedkeuring van de eerstkomende ledenvergadering.

Artikel 15

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement treden in werking onmiddellijk nadat de algemene ledenvergadering daartoe heeft besloten.